Kurumumuzda yer alan akademisyenlerimiz ile sizlerin kurumsal olarak ihtiyaç duyduğu her türlü profesyonel desteği de vermekteyiz:

FİNANSAL DANIŞMANLIK

Şirketler Grubu ve Holding statüsündeki müşterilerimize Finansal Danışmanlık Hizmetleri kapsamında aşağıdaki çözümleri sunarız.
Şirketlerin finansal açıdan değerlendirilerek en uygun yönetim stratejisinin belirlenmesi konusunda danışmanlık verilmesi, 

Finans Süreçlerinin Verimliliği ve mevcut sermayenin ve finansal kaynakların verimli ve karlı finansal araçlarda değerlendirilmesi konusunda firma ortak ve yetkililerinin yönlendirilmesi,

Finansal işleyiş modeli tasarımı,

Şirketler grubunuz içinde yer alan bütün firmaların sahip olduğu sermayelerin faaliyet  alanlarına ve hedeflerine uygun yapıda ve tutarda belirlenip belirlenmediğinin kontrol edilmesi,

Maliyet yönetimi ve karlılığı analizi,

Fon giriş ve çıkışları arasındaki zaman uyumunu sağlayarak genel finansman dengesinin korunmasını için haftalık, aylık ve Yıllık finansal planlama yapmak, 

Kontrol sürecinin kurulmasına destek olmak ve sonucunda sapmaları analiz edilerek gereken önlemlerin zamanında alınmasını sağlamak,

Tüm fon giriş ve çıkışlarını vadeler itibarıyla hedeflere uygun tanımlanmasını sağlanması,

FİNANSAL DANIŞMANLIK ANA SÜREÇLERİMİZ.

 • İhtiyaç Analizi ve Değerlendirme:
  • Şirketin hedefleri, stratejileri ve risk toleransının belirlenmesi.
  • Şirketin finansal durumunun değerlendirilmesi.
  • Finansal hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakların belirlenmesi.
 • Finansal Planlama:
  • Bütçe oluşturma ve yönetimi.
  • Gelir ve gider analizi.
  • Nakit akış yapısının incelenmesi ve gerekli revizyonun yapılması.
  • Vergi planlaması.
  • Yararlanılacak Devlet Teşviklerinin belirlenmesi ve eylem planının yapılması.
 • Yatırım Stratejileri:
  • Varlık dağılımı ve portföy yönetimi.
  • Uygun yatırım araçlarının seçimi.
  • Risk ve getiri analizi.
  • İşletme yatırımları ile alternatif yatırım araçlarının kıyaslanması,
  • Yatırım geri dönüşlerinin izlenmesi ve raporlanması.
  • Alternatif yatırım önerilerinin sunulması.
 • Finansal Performans Analizi:
  • Finansal raporların incelenmesi ve yorumlanması.
  • Mali tabloların analizi.
  • Kârlılık, likidite ve finansal sağlamlık gibi performansların değerlendirilmesi.
  • Mali analiz sonuçlarına göre finansal durum iyileştirme öneri sunumu
 • Kredi ve Borç Yönetimi:
  • Borçlanma stratejilerinin belirlenmesi.
  • Kredi derecelendirme ve finansal kurumlarla ilişkilerin yönetilmesi.
  • Borçları etkin bir şekilde kullanma ve yönetme stratejileri.
 • Risk Yönetimi:
  • Finansal risklerin belirlenmesi (faiz riski, döviz riski, likidite riski vb.).
  • Riskleri azaltma veya yönetme stratejilerinin geliştirilmesi.
  • Sigorta ve diğer riskten korunma araçlarının değerlendirilmesi.
 • Maliyet Analizi ve Verimlilik:
  • Maliyet yapılarının analizi.
  • Verimlilik artırıcı önlemlerin belirlenmesi.
  • Maliyet avantajı sağlayacak stratejilerin oluşturulması.
  • Kara geçiş ve Başa baş noktasının tespiti
 • Uyumluluk ve Denetim:
  • Finansal raporlama standartlarına uyumun sağlanması.
  • İç ve dış denetimlere hazırlık.
  • Yasal düzenlemelere ve vergi yükümlülüklerine uyum.
 • Eğitim ve Bilgi Transferi ve Dijital dönüşüm:
  • Finansal Okur Yönetici eğitimlerinin verilmesi:
  • Şirket personeline finansal konularda eğitim ve danışmanlık sağlanması.
  • Finansal stratejilerin ve süreçlerin şirket içinde paylaşılması.
  • Mali işler ve finans verilerinin analitik ve yönetim raporlamasına hizmet edecek bir şekilde yapay zeka makine öğrenilmesi, veri madenciliği, veri analizleri proje sürecinin içine dâhil edildiği dijital dönüşüm teknolojilerinin de mali işler dönüşümüne hizmet etmesini sağlıyoruz.
  • Proje teslimi.

Bu süreçler, bir finansal danışmanlığımızın genel olarak şirketlere sağlayabileceği hizmetleri kapsamaktadır. Ancak her şirketin ve kurumun ihtiyaçları farklı olduğundan, danışmanlık süreçleri ilgili şirket ve kuruma  göre farklılık gösterecektir.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

 • Kurum kültürünün çıkartılması
 • Yönetim ve icra kurullarının oluşturulması
 • Yönetim tekniklerinin müzekkeresi
 • Görev analizlerinin yapılması
 • Lider kadrosuna gerekli eğitimler verilmesi
 • Ekip geliştirme çalışmalarının yapılması
 • Takım koçluk uygulaması
 • Toplantı mentörlüklerinin yapılmasıdır.

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

 • İş analizlerinin yapılması
 • Görev tanımlarının hazırlanması
 • Organizasyon semasının oluşturulması
 • Personel memnuniyeti anketi
 • İ̇şe alım sisteminin kurulması
 • Ücret araştırması
 • Ücret ve yan haklar sisteminin oluşturulması
 • Norm kadro çalışması
 • Kariyer planlama sistemi kurulması
 • Performans sisteminin kurulması
 • Kurum analizi yapılarak eğitim sisteminin kurulması
 • Ödül ve uyarı sisteminin oluşturulması
 • İ̇K yönetmeliğinin hazırlanması (kıyafet yönetmeliği, şirket kuralları, vs.)
 • Kurum Kültürü̈ analizi
 • İnsan kaynakları biriminin kurulması ve İK ekibinin oluşturulması, 

KURUMSAL İLETİŞİM VE MARKALAŞMA DANIŞMANLIĞI

 • Markanın stratejisini istikrarlı bir şekilde sürdürmesi için tüm pazarlama faaliyetlerinin planlanması, bütçelenmesi ve yönetimi,
 • Ajanslarla yürütülen tasarım faaliyetlerinde doğru iş ortaklarının bulunması, ortaya çıkan işlerin markaya uygunluğuna danışmanlık verilmesi,
 • Ar-Ge çalışmalarında uygun Araştırma ve Geliştirme modelinin icadı, iş ortağının bulunması, eğitimlerinin verilmesi ve sonuçların analizi.
 • İşletme dışı gelen teklifin (medya satın alma, sponsorluk vb.) değerlendirilmesi ve uzman görüşü verilmesi,
 • Rakiplerin pazarlama faaliyetlerinin takip edilmesi ve yönlendirilmesi,
 • Yeni urun ya da hizmetlerle ilgili fikirler geliştirilmesi, ortaya çıkan fikirlerin değerlendirilmesi,
 • Kanal ilişkilerinin yönetilmesi, ticari pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi (bayi promosyonları, ödüller vb.) 

YENİ MARKA OLUŞTURMA

1.Yeni bir urun piyasaya sürülmeden pazarın analiz edilmesi,

 • şteri analizi: Potansiyel hedef kitlenin beklenti ve ihtiyaçlarının tespiti,
 • Rakip analizi: Rakiplerin stratejilerinin, ürünlerinin ve diğer özelliklerinin analiz edilmesi,
 • Pazar analizi: Pazarın evriminin, trendlerinin ve Pazarı tetikleyen parametrelerin analiz edilmesi,
 • İç analiz: Markanın kendi özelliklerinin analiz edilmesi

2.Pazar haritasının çıkarılarak rakiplerin pozisyonlarının belirlenmesi ve pazarda uygun boşluğun araştırılması,

3.Pazarda bulunan boşluğa uygun marka vaadinin ve söyleminin ortaya çıkarılması,

4.Marka Anayasası(tm)’nın hazırlanarak kuralların belirlenmesi,

5.Marka stratejisinin hayat bulması için yapılması gereken yapısal değişikliklerin tespiti,

6.Ajanslara gerekli duyurular verilerek yeni markanın kimliğinin doğru bir şekilde ortaya çıkmasının sağlanması,

SATIŞ VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI

 1. Mevcut satış ekibinin incelenmesi ve durum analizi
 2. Satış ekibinin yeniden yapılandırılması veya yenilenmesi
 3. Satış operasyon sisteminin oluşturulması
 4. Satış ekibinin proje eğitimi
 5. Satış hedeflerinin belirlenmesi
 6. Satış prim sisteminin oluşturulması
 7. Satış takip ve raporlama sisteminin teşkili
 8. Satış performans ölçüm sisteminin oluşturulması
 9. Satış ekibine temel ve ileri düzey eğitimlerin verilmesi

KVKK ( KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU) DANIŞMANLIĞI

Anayasanın 20. maddesine eklenen fıkra ile (2010 yılında 5982 sayılı Kanunla), kişilerin kendisiyle ilgili verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal teminat altına alınmıştır. 01. Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; kanunun uygulanması ve gerekliliklerin yerine getirilmesinin sağlanması doğrultusunda sağladığımız hizmetlerdir.

KVKK danışmanlığı ile,

 • Sözleşmelerin yenilenmesini,
 • Veri envanteri ve analizini,
 • Aydınlatma ve bilgilendirme metinlerini,
 • VERBİS kayıt sistemini,
 • Hukuki süreçleri ve eğitimleri

kapsayan bir hizmet sunulmaktadır.

Destekler için devam edin

Yönetici Eğitimleri için devam edin