AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE PROGRAMLARI DESTEKLERİ

Birlik Programları belirli bir süre için Birlik politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür. Bu faaliyetler kapsamında desteklenen ya da yeni duyurular kapsamında desteklenecek olan alanlarda gerekli olan başvuru aşamasında projelendirme süreçleri kurumumuzun uzman kadrosu ile yapılandırılmaktadır. Destek programlarının ilan edilmesi ve bu sürecin bir bütün olarak hizmetinize sunulması ile maksimum desteği sağlanması kurumumuzun bu kapsamdaki amacıdır.

2014-2020 yıllarında Türkiye’nin katılım sağladığı AB Programları

 • Erasmus
 • Ufuk 2020
 • İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)
 • Yaratıcı Avrupa Programı
 • İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EASI)
 • Fiscalis 2020
 • Gümrükler 2020 AB Destek programları ile ilgili bilgi için: http://www.ab.gov.tr

BAKANLIK DESTEKLERİ

Türkiye’de yer alan 21 bakanlığın yıl boyunca belli dönemlerde belli toplumsal konular ile ilgili olarak destek çağrıları bulunmaktadır. Özellikle toplumsal faydayı maksimize etme aşamasında etkin rol oynayan bakanlıkların hem girişimci ve KOBİ’lere hem de sivil toplum kuruluşlarına hibe destekleri söz konusudur. Bu aşamada kurumumuz da bu desteklerden sizlerin en verimli şekilde yararlanmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla destek kapsamında yapılan duyuruların sizlere ulaştırılması ve başvurularınızın projelendirilmesinde uzman kadromuz sizlerle birlikte olacaktır.

Ekonomi Bakanlığı Destekleri

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ın 19 /06 /2012 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanması ile yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ ile belirlenmiştir. Türkiye’nin 2023 Vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan yatırım teşvik sistemi, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak;

 • Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek,
 • Üretimi ve istihdamı artırmak,
 • Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek,
 • Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,
 • Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek, amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

KOSGEB TEŞVİKLERİ

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Kuruluşun kısa adı KOSGEB’dir. (www.kosgeb.gov.tr)  

KOSGEB tarafından sağlanan teşvik programları aşağıdaki gibidir:

Girişimcilik Destek Programı

KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ

Bölgesel anlamda en güçlü ekonomik unsurlardan olan kalkınma ajanslarının yıl boyunca farklı konularda destek programları açılmaktadır.  Ege ve Marmara Bölgesi öncelikli olarak yurt genelinde yer alan kalkınma ajanslarının destek çağrılarının duyurulması ve gerekli olan süreçlerin profesyonel anlamda yürütülmesi konusunda uzman kadromuz sizlerle işbirliği içerisinde olacaktır. Sürecin başlatılması ve projelendirme ile sonuçlandırarak uygulanması noktasında yer alacak olan kurumumuz sizlerin bu destek çağrılarından en verimli şekilde yararlanmanızı sağlayacaktır.

Kalkınma Bakanlığı bünyesinde, Türkiye’de bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bütün bölgelerde sosyal ve ekonomik kalkınma girişimlerini başlatmak ve desteklemek, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltarak bölgelerin ulusal kalkınma ve rekabet gücüne katkılarını artırmak amacıyla kurulan Kalkınma Ajanslarının sayısı bugün 26’yı bulmuştur.

Ajansların faaliyet gösterdikleri bölgeler için temel görevleri işbirliğini ve koordinasyonu geliştirerek sinerji yaratmaktır. Kalkınmanın bölgesel çalışmalarla sağlanacağına inanan bu kuruluşlar bağlı bulundukları illerdeki işletmelerin gelişimini bölgenin kalkınması yolunda önemli bir unsur olarak görmektedirler. Sadece hibe dağıtan kuruluşlar olarak algılanmaması gereken Ajanslar yalnızca KOBİ’lerin değil kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların gelişimini de hedefleri arasına almışlardır.

Değerlendirme Süreci

Başvuru sürecinden sonra heyecanla beklenen değerlendirme süreci başlar. Projelerin değerlendirme süreci yaklaşık 3 ay sürmektedir. Bu süre sonunda hibe almaya haz kazanan KOBİ’ler ile Kalkınma Ajansları arasında hibe sözleşmesi imzalanmaktadır. Sözleşme kapsamında hibe almaya hak kazanan KOBİ’lerin sözleşmenin imzalanmasından sonra Kalkınma Ajansına hibe tutarının %10’u oranında teminat (nakdi veya banka teminat mektubu) sağlaması gerekmektedir.

Kalkınma Ajansı olarak İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı), ZAFER Kalkınma Ajansı, GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı), GMKA (Güney Marmara Kalkınma Ajansı) ve diğer kalkınma ajansları destekleri için projelendirme süreçlerinizde çözüm ortağınız oluyoruz.

Kalkınma ajansları ve destekleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için: http://www.izka.org.tr/   http://www.zafer.org.tr/ http://www.gmka.org.tr/  http://geka.gov.tr/ 

TÜBİTAK DESTEKLERİ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yıl boyunca farklı alanlarda açılan ulusal, uluslararası, sanayi, bilimsel, akademik, kamu ve girişimcilik desteklerinden ve Ar-Ge faaliyetlerinden kurumunuzun en aktif şekilde yararlanması sürecinde ihtiyacınız olan bütün danışmanlık tarafımızca yapılmaktadır. TÜBİTAK tarafından yıl boyunca yayınlanan destek programlarının duyurusu dâhil bütün sürecin uygulanması aşamasında kurumumuz profesyonel kadrosu ile gerekli olan tüm süreci yönetmektedir.

ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI

 TÜBİTAK Destekleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/

STK DESTEKLERİ

Ülkemizde yer alan ve farklı konumlara sahip olan organizasyonların belli dönemlerde farklı Sivil Toplum Kuruluşları için seçilmiş olan konular kapsamında destek ve/veya hibe programları uygulanmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal etkilerinin arttırılması noktasında oldukça önemli konuma sahip olan bu destek programlarına başvuru sürecinde kurumunuza proje danışmanlığı yaparak sürecin, adınıza en etkin şekilde yürütülmesi söz konusu olacaktır. 

AR-GE MERKEZİ KURULUMU

5746 sayılı Ar-Ge Kanunu kapsamında Ar-Ge Merkezleri, “Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden (16/02/2016 yürürlüğe giren 6676 Sayılı Kanun kapsamında öncelikli alanlarda faaliyet gösteren sektörler için eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 15’e indirilmiştir), yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.”

AR-GE Merkezi Kurulum faaliyetleri

 • Ar-Ge Merkezi teknik ve ekonomik fizibilitesinin yapılması,
 • Başvuru için yol haritası oluşturulması ve iş geliştirme çalışmaları,
 • Ar-Ge Merkezi proje grubunun kurulması,
 • Ar-Ge Merkezi organizasyonunun kurulması,
 • Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve SGK ‘nın ilgili maddeleri kapsamında;
 • Masraf ve kar merkezi yeri ve kodunun düzenlenmesi,
 • Şirket hesap planının yapılandırılması,
 • Ar-Ge Merkezi bütçe –kontrol sistemi.
 • Ar-Ge stratejisinin oluşturulması,
 • Ar-Ge Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması,
 • Başvuru, takip ve müracaat revizyonlarının yapılması,
 • Başvuru onayını müteakip;
 • Ar-Ge Merkezi Yönetmeliğinin yazılması,
 • İzleme, değerlendirme ve raporlama,
 • Bağlı bulunulan vergi dairesi ile SGK kurumuna müracaat,
 • Ar-Ge vergi indiriminin hesaplanması,
 • Ar-Ge Merkezi personeli için Ar-Ge Metodolojisi, yönetim eğitimlerinin verilmesi.

AR-GE PROJESİ GELİŞTİRİLMESİ

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve ulusal arası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda hibe ve/veya faizsiz krediler şeklinde desteklenmektedir. Ancak bu desteklerden faydalanmak için şirketlerin mutlaka Ar-Ge projeleri bulunması gerekmektedir. Etkin Proje, proje ve şirket alt yapısını değerlendirerek Ar-Ge Projesi geliştirilmesine doğrudan destek vermektedir. Bu kapsamda yapılan başlıca çalışmalar şunlardır;

Projelerin Değerlendirilmesi: Proje fikirleri Ar-Ge içeriği yönünden değerlendirilir ve teknik, ekonomik ve mevzuat sal kriterlere göre öncelikle dirilir.

SWOT Analizi: Projelerin belirlenmesi ve öncelikle dirilmesi amacıyla kurumun, pazarın ve projelerin güçlü/zayıf yönleri, fırsat/tehditleri analiz edilir. Geliştirilecek olan projelerin kurum yeteneklerini göz önünde bulundurularak rakiplerinden farklılaşması için gerekenler belirlenir.

Pazar Araştırması: Projenin Ar-Ge içeriği ile birlikte ekonomik değerinin de ölçeklendirilmesi için pazar analizleri yapılır.

Teknoloji Araştırması: Proje konusunda teknolojinin mevcut durumu ve muhtemel geleceğine yönelik araştırmalar yapılır.  İlgili teknoloji alanında çalışan akademisyenler belirlenir ve mümkün olan durumlarda projelerde birlikte çalışma olanağı sağlanır. Böylece üniversite-sanayi işbirliği köprüsü aktif olarak kurulur.

Araştırma Ekibi Kurulması: Projeyi gerçekleştirecek araştırma ekibinin kurulmasına katkı sağlanır, kaynak ve zaman planlaması yapılarak projenin altyapısı oluşturulur. 

Proje Planlanması: Projenin iş planını oluşturularak, iş paketlerini ve ara çıktılar belirlenir. Proje için risk alanları tespit edilerek alternatif yol haritaları çıkarılır. 

Proje Teklif Dokümanının Oluşturulması: Gerçekleştirilen tüm bu çalışmalara paralel olarak proje teklif dokümanı standartlara uygun şekilde hazırlanır ve ilgili kuruluşça değerlendirmek üzere başvurusu yapılır.

TEKNOKENT HİZMETLERİ

Teknoloji geliştirme bölgelerinde Ar-Ge kapsamında faaliyet gösteren firmalarımıza ciddi mali avantajlar sağlamaktadır. Firmaların bu bölgelerde sıfırdan yapılanmaları ve/veya yeni bir şube açmaları konularında çoğu zaman danışmanlık ihtiyacı doğmaktadır. Firmalarımızın doğru projeler ve doğru mali yapı ile bu bölgelerde hızlı bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak üzere özellikle aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir.

Başvuru Hazırlama ve Başvuru Faaliyetleri

 • Teknokent’e uygun projelerin belirlenmesi (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri vb.)
 • SWOT analizleri, kaynak araştırması, proje verimlilik analizi
 • Proje planının oluşturulması, proje ekibinin kurulması, proje zaman ve kaynak planlaması
 • Teknokent başvuru dosyasının oluşturulması
 • Teknokent başvurusunun yapılması
 • Başvuru sunumu ve savunmaya hazırlık
 • Başvuru değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi
 • Gereken durumlarda başvurunun revizyonunun yapılması

Ar-Ge Danışmanlığı Faaliyetleri

 • Ar-Ge şirketi kurulumu
 • Ar-Ge yönetim eğitimlerinin verilmesi ve re-organizasyon
 • Güvenlik ve fikri mülkiyet hakları uygulamaları

Teknik Destek Faaliyetleri

 • Teknoloji geliştirme bölgesi dönemsel faaliyet dosyası teknik dosya danışmanlığı
 • Teknokent süreçlerinin yönetim danışmanlığı
 • İlgili aylık ve dönemsel idari ve mali raporların düzenlenmesi danışmanlığı